Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 23 2017

veritas1
03:37
5399 93ae
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
veritas1
03:37
5283 c2da
Reposted fromunr-eal unr-eal viatwice twice
veritas1
03:37
veritas1
03:36
Zakochanie to biologia. Miłość to decyzja jak się chce traktować drugą osobę. To na przykład zobowiązanie do tego, żeby zamiast siedzieć nad kieliszkiem, wspierać drugą osobę w jej zamierzeniach. Albo zobowiązanie do zostawiania drugiej osobie przestrzeni nawet jeśli będzie to dla ciebie niewygodne. To także chęć parzenia herbaty, przytulania po ciężkim dniu i nie tracenia zainteresowania czyimś życiem. Na koniec, to deklaracja: „Życzę ci szczęścia, chociaż nie będę jego częścią”.
— Volantification
Reposted fromdobby dobby viainmybetterworld inmybetterworld
03:36
veritas1
03:35
7373 c0a0 500
Reposted frompiehus piehus viainmybetterworld inmybetterworld
veritas1
03:35
Dobrze jest myśleć o innych. Pamiętaj jednak, że musisz też myśleć o sobie!
— Sharon Huss Roat
03:35
0664 ae4a 500
Reposted fromszklanyksiezyc szklanyksiezyc viaszydera szydera
veritas1
03:33
2103 c99a 500
Reposted fromcreepydoughnut creepydoughnut viaszydera szydera
03:32
6964 45c3
Reposted fromamatore amatore viaszydera szydera
03:31
6514 33b6
Reposted fromGroddjuret Groddjuret vianothingforyou nothingforyou
veritas1
03:31
6252 b2bc
Reposted fromsinfoniademiedo sinfoniademiedo viaszydera szydera

November 22 2017

veritas1
08:44
5283 c2da
Reposted fromunr-eal unr-eal viatwice twice

November 21 2017

21:27
7794 df00 500
veritas1
21:25
veritas1
02:43
3266 f7ad 500
Reposted frommart6na mart6na viazapachsiana zapachsiana
veritas1
02:42
4053 4ac5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszydera szydera
veritas1
02:41
Reposted fromragnar76 ragnar76 viaszydera szydera

November 20 2017

veritas1
23:58
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir vianothingforyou nothingforyou
veritas1
19:24
Bez dotykania pleców nie ma miłości.
— Jerzy Pilch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl