Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2019

veritas1
21:29
7030 0fe2 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viacarmenluna carmenluna
veritas1
21:06
1877 bab3 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacarmenluna carmenluna
veritas1
21:06
1064 9a43 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viakrajes1993 krajes1993

July 15 2019

veritas1
00:54
Reposted fromFlau Flau viakateistrue kateistrue

July 14 2019

veritas1
14:59
9957 7c78 500
Hamburg,Germany 
Reposted fromPigletandpooh Pigletandpooh viacarmenluna carmenluna
veritas1
14:58
5780 53a5 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianyaako nyaako
veritas1
14:58
9493 b290
Reposted frommonikasamodobro monikasamodobro vianyaako nyaako
veritas1
14:57
Sometimes your heart needs time to accept what you already know.
— Jay Shetty, mood of the moment
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli vianyaako nyaako

July 13 2019

23:36
3563 5e02 500
Reposted fromamatore amatore viakateistrue kateistrue
veritas1
23:35
4476 21d8 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viakateistrue kateistrue

July 07 2019

veritas1
23:18
2473 ae5a
Reposted fromrubinek rubinek viacarmenluna carmenluna
veritas1
22:59
4202 a9e5 500
Reposted fromkarsina karsina viacarmenluna carmenluna
veritas1
22:58
2542 2e20
Reposted fromEtnigos Etnigos viakomplikacja komplikacja
veritas1
22:58
5157 ee2c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

July 05 2019

veritas1
21:57
0099 fe96 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaiblameyou iblameyou
veritas1
21:17
Czasami trzeba po prostu odżałować pewne decyzje, a później zapomnieć o nich i żyć dalej.
— Charlaine Harris - Martwy i nieobecny
Reposted frompieprzycto pieprzycto viakateistrue kateistrue
veritas1
20:31
Marina and Ulay.
Marina Abramovic - Do czysta.
Centrum Sztuki Współczesnej - Toruń. Źródło własne
Reposted fromPoranny Poranny viaAmericanlover Americanlover
veritas1
17:54
3314 f2f0
Reposted fromkarahippie karahippie

July 04 2019

veritas1
18:36
7516 8649 500
veritas1
12:50

kiedy taka dorosła wróciła z pracy,

nakarmiła zwierzęta, zapłaciła rachunki,
odłożyła na miejsce, co miało swoje miejsce
i poszła się myć –
łzy zmieszały się z pianą,
piana mieszała się z parą,
w parze nigdy jej nie szło.

— "Dorosły człowiek ukrywa się w łazience" Kamila Janiak
Reposted fromarumhc arumhc viazapachsiana zapachsiana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl