Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2018

veritas1
21:24
Nie rezygnuj z marzeń, to że coś nie dzieje się teraz, nie znaczy, że nigdy nie nastąpi.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viakateistrue kateistrue
veritas1
21:24
6134 4c1f 500
Reposted fromoll oll viakateistrue kateistrue
veritas1
21:17
To ty będziesz musiał żyć ze swoją decyzją. Każdy wcześniej czy później się z nią pogodzi, niezależnie od tego, co wybierzesz. Tylko nie ty.
— Veronica Roth
Reposted frominpassing inpassing viakateistrue kateistrue
veritas1
21:04
0124 8602
Reposted from4777727772 4777727772 viakateistrue kateistrue
veritas1
14:37
6872 f44e
J. A.

June 12 2018

veritas1
18:58
3918 820d
Reposted fromheroinee heroinee viaszydera szydera
veritas1
18:57
3681 e3b5 500
n_ights
Reposted fromPoranny Poranny viaszydera szydera

June 11 2018

veritas1
22:38
3639 397b 500
Reposted fromPoranny Poranny viamesoute mesoute
18:26
There are times when I am convinced I am unfit for any human relationship.
— Franz Kafka, from  Letters To Felice (via violentwavesofemotion)

June 10 2018

veritas1
23:32
3848 93c4 500
Reposted fromoblivions oblivions viazapachsiana zapachsiana
veritas1
23:32
23:31
9594 b943
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viaszydera szydera
veritas1
17:05
7268 34bc 500
Reposted fromniedobrze niedobrze viaiblameyou iblameyou
veritas1
17:04
2920 6003 500
Reposted fromqb qb viaRaichu Raichu
veritas1
17:04
5317 24e1 500
Reposted frompampunio pampunio viazapachsiana zapachsiana
17:04
I’m not used to being loved. I wouldn’t know what to do.
— F. Scott Fitzgerald, More Than Just A House (via 5weetsorrow)
veritas1
08:09
0970 c3f6
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianonecares nonecares
veritas1
00:46

Bądźcie pozdrowieni nadwrażliwi

za waszą czułość w nieczułości świata
za niepewność wśród jego pewności

Bądźcie pozdrowieni
za to, że odczuwacie innych tak, jak siebie samych

Bądźcie pozdrowieni
za to, że odczuwacie niepokój świata
jego bezdenną ograniczoność i pewność siebie

Bądźcie pozdrowieni
za potrzebę oczyszczenia rąk z niewidzialnego brudu świata
za wasz lęk przed bezsensem istnienia

Za delikatność nie mówienia innym tego, co w nich widzicie

Bądźcie pozdrowieni
za waszą niezaradność praktyczną w zwykłym
i praktyczność w nieznanym
za wasz realizm transcendentalny i brak realizmu życiowego

Bądźcie pozdrowieni
za waszą wyłączność i trwogę przed utratą bliskich
za wasze zachłanne przyjaźnie i lęk, że miłość mogłaby umrzeć jeszcze przed wami

Bądźcie pozdrowieni
za waszą twórczość i ekstazę
za nieprzystosowanie do tego co jest, a przystosowanie do tego, co być powinno

Bądźcie pozdrowieni
za wasze wielkie uzdolnienia nigdy nie wykorzystane
za to, że niepoznanie się na waszej wielkości
nie pozwoli docenić tych, co przyjdą po was

Bądźcie pozdrowieni
za to, że jesteście leczeni
zamiast leczyć innych

Bądźcie pozdrowieni
za to, że wasza niebiańska siła jest spychana i deptana
przez siłę brutalną i zwierzęcą

za to, co w was przeczutego, niewypowiedzianego, nieograniczonego

za samotność i niezwykłość waszych dróg

bądźcie pozdrowieni nadwrażliwi

— Kazimierz Dąbrowski "Posłanie do nadwrażliwych"
Reposted fromyourtitle yourtitle via4777727772 4777727772

June 09 2018

veritas1
17:08
 
Reposted from4777727772 4777727772 viathebelljar thebelljar

June 07 2018

veritas1
12:37
0820 6e3a
"Me trying to get my life together"
:)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl