Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2017

veritas1
10:33
2102 45a9 500
Reposted fromrol rol viaszydera szydera
veritas1
10:32
0145 1ba7
Reposted fromGIFer GIFer viaszydera szydera
veritas1
10:28
8551 d5d6
Reposted fromcountingme countingme viaszydera szydera
veritas1
10:16
Od dziecka mam dogłębne poczucie samotności. Możliwe, że inni też się tak czują, ale nie będę przecież biegać po ulicach i pytać ludzi, czy są tak samo samotni jak ja. Wylądowałbym pewnie w zakładzie zamkniętym.
— Thom Yorke
Reposted frompozeczkowa pozeczkowa viaszydera szydera
veritas1
10:09
Reposted fromdoener doener viaszydera szydera
09:59
6239 73e6 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaAmericanlover Americanlover
veritas1
09:57
veritas1
09:56
7435 7a58 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viazapachsiana zapachsiana
veritas1
09:56
Bliskość to nie filozoficzne dysputy do rana czy pokazowa wzajemna grzeczność na imieninach u cioci. Bliskość to stała obecność ukochanej osoby w naszych myślach, pamiętanie o niej w najbardziej prozaicznych sytuacjach, troska o nią, drobny czuły gest, uśmiech, gdy skrzyżują się przypadkiem spojrzenia i poczucie 'dobrze, że jesteś', nawet gdy każde robi coś samo w swoim kątku.
— z książki 'Pogotowie psychologiczne' Doroty Krzywickiej i Ireny A. Stanisławskiej.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viazapachsiana zapachsiana

July 08 2017

veritas1
18:08
7822 ba5c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
veritas1
16:49
veritas1
16:48
0192 3fde
Reposted fromtfu tfu viazapachsiana zapachsiana
veritas1
16:48
Pragnę Twojej obecności, ale to nie znaczy, że bez Ciebie nie istnieję.
— Bezimienna

July 07 2017

veritas1
09:02
6782 bcca
Reposted fromfilmowy filmowy viaunmadebeds unmadebeds
veritas1
09:01
Simone Signoret by Serge Lido, 1950s
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viaunmadebeds unmadebeds

June 29 2017

02:39
0962 637b 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaunmadebeds unmadebeds
veritas1
02:38
1584 dca3
Reposted fromadejsza adejsza viaunmadebeds unmadebeds
veritas1
02:31

minyardx:

[Standing in front of Big Ben] 

Reposted fromfandoms fandoms viatwice twice

June 28 2017

veritas1
20:58
8435 4627 500
Reposted fromtgs tgs viainmybetterworld inmybetterworld
veritas1
19:15
7114 2ef5 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl