Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2017

veritas1
22:42
0046 4587
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakingoslaw kingoslaw
veritas1
16:28
7618 e548 500
Reposted frommistic mistic viamadadream madadream
veritas1
13:54
3632 dbce 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viaszydera szydera
veritas1
13:54
4299 8ab0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaszydera szydera
13:35
3716 d383
Reposted fromAmericanlover Americanlover
veritas1
12:40
12:37
2993 c01e
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
veritas1
12:37
(...) ludzi poznaje się dobrze dopiero wtedy, kiedy się z nimi raz porządnie pokłóciło. Dopiero potem można oceniać ich charaktery.
— Anne Frank
Reposted fromdygoty dygoty viaszydera szydera
veritas1
12:37
Po co nam pięćdziesiąt lat szczęścia, skoro możemy mieć romans w tramwaju i wysiąść na innych przystankach?

Największe miłości to te, których nigdy nie było.
— Ochocki, Vithren, "Wszystko co dobre już było, naucz się zdychać bez picia wódki i kopcenia fajek.", "Dworce bez ciebie"
Reposted fromvith vith viaunmadebeds unmadebeds

August 13 2017

veritas1
18:32
veritas1
18:32
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viakateistrue kateistrue
veritas1
18:32
5509 f362
Reposted fromretro-girl retro-girl viablond blond
veritas1
18:31
6143 5a9d
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viakrzysk krzysk
veritas1
18:27
7535 e468
Reposted fromscorpix scorpix viaszydera szydera
veritas1
18:25
7608 f6d1
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viakrajes1993 krajes1993
18:18
4737 10cd 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
veritas1
18:18
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal. A przecież żal.
— Ignacy Karpowicz "Sońka"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera
veritas1
18:18
9818 cadc 500
Reposted fromfoina foina viaszydera szydera
veritas1
18:15
9760 554e
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaszydera szydera
veritas1
18:13
3355 0321 500
Reposted fromronniie ronniie viazzuuoo zzuuoo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl