Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 04 2018

veritas1
19:23
Jeśli o nic nie prosisz, niczego nie dostaniesz. Więc proś. Czasem usłyszysz "tak", czasem "nie". Ale jeśli nawet nie zapytasz, odpowiedź zawsze brzmi "nie". Sam jej sobie udzieliłeś. 
— Regina Brett "Bóg nigdy nie mruga"
Reposted fromnajmilej najmilej viaszydera szydera
veritas1
06:25
8965 61ec 500
Reposted fromnutt nutt viaszydera szydera
veritas1
06:24
9643 b033
veritas1
06:24
9639 ea06

January 03 2018

veritas1
17:58
3968 b9c6 500
Reposted fromyannim yannim viaszydera szydera
veritas1
15:53
3547 dfb6 500
veritas1
15:51
1394 5c21 500
Reposted fromdusielecc dusielecc viaAmericanlover Americanlover
veritas1
05:28

Każdy z nas jest mordercą. Każdy z nas albo zabił jakieś uczucie w innych, albo zabił coś w samym sobie.

Reposted frommefir mefir viakomplikacja komplikacja
veritas1
05:28
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert
veritas1
05:27
3236 86bc
Reposted frompanicstricken panicstricken viaszydera szydera
01:47

retrowaifu:

My fav sex position is actually when I have feelings for someone and they have the same feelings for me too

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaszydera szydera
01:47
5882 b6aa
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaszydera szydera
veritas1
01:47
oppai (おっぱい) - the feeling of waiting for someone that you know that won’t come back.
Reposted fromunknownpleasures unknownpleasures viaszydera szydera
veritas1
01:47
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy, 25.04.2015
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaszydera szydera

January 02 2018

veritas1
16:52
7134 6fda
Reposted fromkomplikacja komplikacja viaszydera szydera
veritas1
16:52
9685 7dc5 500
Reposted fromsouxie souxie viaszydera szydera

January 01 2018

23:58
8933 1e70 500
Reposted fromnosmile nosmile viamadamemonroe madamemonroe
veritas1
23:58
0589 9b5b 500
Reposted fromseaweed seaweed viakateistrue kateistrue
veritas1
23:57
1551 6346
23:56
9870 b650 500
Reposted fromdivi divi viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl